Fag/Verktøy

Sabona, Jondal 6-9 1 En definisjon på konflikt – UFORENLIGHET

Måten vi oppfatter et begrep på bestemmer hvordan vi tenker om det. Her defineres konflikt som uforenlige mål og/ eller midler. Dermed er det målene som er fokus, og ikke uforenlige mennesker, land, eller evt vold som måtte følge med konflikten. Volden er i seg selv en konflikt mellom det å skade, og den andre som vil forbli skadefri.
Sabona, Jondal 6-9 2 To sider av samme sak, mål og midler SABONA-PRINSIPPET

Alt liv har mål. For å nå mål tar vi i bruk mange ulike virkemidler. Mål og midler – barn trenger at voksne ser begge sider. Voksne som er i stand til å skille mellom mål og midler, og hjelper barn til å utvikle empatiske og effektive virkemidler, er avgjørende for deres utvikling. Slik lærer barn hvilke mål det er ok å ha. Noen ganger prøver de å nå et godt mål med et dårlig middel. Når vi aksepterer og støtter barnets mål, er det lettere å akseptere behovet for å finne bedre måter å nå målene på.
Sabona, Jondal 6-9 3 Tre hjørner i ABC-TRIANGLET

Når mål kolliderer, blir en uforenlighet født. Noe har skjedd mellom mennesker og dette fører til negative følelser og tanker inni de involverte personer. Kroppens reaksjon på blokkerte mål er å utløse adrenalin og noradrenalin slik at vi får styrke til å kunne overvinne det som stenger. En frustrert holdning følges av handling – verbalt og nonverbalt – og dette er hva vi kan se fra utsiden. Selv om handlingen er lett å se, er det ikke alltid like enkelt å se målet som ligger bak. Vanligvis behandler vi reaksjonene – ”røyken” av konflikten – som om røyken skaper brannen.
Sabona, Jondal 6-9 4 Fire felt i RYDDEMATTA ®

RyddeMatta brukes i samtalene i kartleggingsfasen. Sammen med læreren/dialogpartneren får hver enkelt (uten de andre partene til stede) mulighet til å snakke om tanker, følelser og opplevelser i ulike perspektiv. Framtid, fortid, godt og vondt – konseptet bygger på begreper som er felles for alle. Respekt er grunnleggende i situasjonen, og problemer blir delt, men ikke overtatt av dialogpartneren. Fokuset rettes mot en framtid som kan ivareta alle legitime mål.
Sabona, Jondal 6-9 5 Fem utfall av konflikter – 5’ER SKJEMAET

5’er Skjema bidrar til å sortere og analysere de ulike løsningsforslagene som kommer opp i prosessen. Type en og to løsninger representerer vinne eller tape. Tre er tilbaketrekking, og fire er alle typer av kompromisser mellom de ulike krav/ mål som er involvert. Femmerløsningen er den situasjonen hvor alle parter er sett og hørt, og hvor løsningen er en ny virkelighet som ivaretar alle parters legitime mål.
Sabona, Jondal 6-9 6 Seks – 3 trinn og 2 fokus pr trinn – LØSNINGSTRAPPA

Kartlegging, legitimering, brobygging. De første to trinnene foregår med en av partene av gangen, brobyggingen foregår i fellesskap. Kartlegge: finne parter og deres mål. Legitimering: evaluere mål og midler for å se om de er ok å ha. Med ”ok” mener vi at de ikke krenker noens grunnleggende behov. Når legetime mål er funnet, kommer vi sammen for å bygge bro mellom målene – forankret i framtiden. Kreativitet og dialog er viktige faktorer for å skape den framtida som inneholder partenes legitime mål.
Sabona, Jondal 6-9 7 5 ruter, 1 kryss, 1 oppskrift – FORSONINGSKRYSSET

Hvordan ser en god unnskyldning ut? Misforståelser eller negative handlinger har en tendens til å lage knute på tråden mellom mennesker. Erfaringer viser at følgende tre elementer er nyttige verktøy for å knytte opp relasjonsknuten. Ansvar: Jeg har gjort noe som jeg helst skulle sett var ugjort. Konkret: Dette var helt konkret hva jeg sa/gjorde – mens en inviterer de andre til dialog omkring disse fakta. Endring: Det er lettere å bære konsekvensene av en negativ handling om en får en forsikring om at det ikke vil gjenta seg.